1. Czy można wykryć (mierzyć) kilka gazów wybuchowych (par cieczy palnych) za pomocą jednego urządzenia?
Czujniki gazów wybuchowych oraz par cieczy palnych nie są selektywne w zbiorze wykrywanych gazów. Czujnik wykrywa wiele gazów i substancji palnych i nie jest możliwe określenie jakie medium powoduje wzrost sygnału z czujnika. Ogólnie można powiedzieć, że czujniki te wykrywają zagrożenie wybuchem, bez możliwości określenia jaka substancja je spowodowała.
2. Jak kalibrowane są czujniki gazów wybuchowych?
Czujniki gazów wybuchowych kalibrowane są na określone medium, które może pojawić się w danym miejscu. Jeśli zagrożenie wybuchem może wystąpić od wielu substancji, wtedy czujniki kalibrowane są na to medium, na które czujnik jest najmniej czuły. Zapewnia to, że każde zagrożenie zostanie w porę wykryte przez czujnik. Substancje, na które czujnik jest bardziej czuły, wykryte zostaną trochę wcześniej (wskazanie będzie nieco zawyżone), ale da to dodatkowy margines bezpieczeństwa.
3. Czy inne gazy mają wpływ na czujniki gazów toksycznych i tlenu?
Czujniki elektrochemiczne stosowane do pomiaru gazów toksycznych i tlenu charakteryzują się dużą odpornością na wpływ innych gazów (zakłócających), jednak pewien niewielki wpływ tych gazów istnieje. W instrukcjach obsługi podane są tabele określające wpływ innych gazów na dane typy czujników.
4. Ile gazów można mierzyć miernikami GasHunter i GasHunter IR?
Mierniki GasHunter i GasHunter IR przeznaczone są do jednoczesnego pomiaru od 1 do 4 gazów. Lista mierzonych gazów znajduje się w kartach katalogowych poszczególnych urządzeń oraz w instrukcjach obsługi.
5. Jak często należy dokonywać przeglądów kalibracyjnych urządzeń do pomiaru gazów?
Urządzenia pomiarowe należy poddawać przeglądom kalibracyjnym co 6 miesięcy. Wyjątkiem są przenośne urządzenia detekcyjne typu LD-100 i LD-100/N, głowice detekcyjne serii GD-xx oraz domowe alarmy gazowe, które należy kalibrować co 12 miesięcy.
6. Gdzie należy dokonywać przeglądów kalibracyjnych?
Przeglądy kalibracyjne powinny być dokonywane u producenta lub u autoryzowanego serwisanta.
7. Gdzie powinno się umieszczać głowice pomiarowe i detekcyjne systemów stacjonarnych?
Rozmieszczenie głowic pomiarowych i detekcyjnych ma zasadniczy wpływ na wykrywanie niebezpiecznych stężeń gazów. Głowice powinno się umieszczać w miejscach gdzie najbardziej prawdopodobne jest pojawienie się niebezpiecznych gazów. Dla gazów znacznie cięższych od powietrza głowice powinno się umieszczać nisko przy podłodze (około 15-30cm nad poziomem podłogi). Dla gazów znacznie lżejszych od powietrza głowice powinny znajdować się możliwie blisko sufitów (15-30cm od sufitu). Dla gazów o zbliżonej gęstości do powietrza głowice powinny być umieszczane na poziomie głowy człowieka (150-220cm od podłoża).
8. Jaki jest standardowy zasięg działania głowic pomiarowych i detekcyjnych?
Zasięg działania (wykrywania) dla głowic pomiarowych i detekcyjnych zależny jest od wielu czynników (ruchów powietrza, źródeł ciepła, własności gazu, zabudowy pomieszczenia i rozmieszczenia w nim różnych przedmiotów, itp.). Standardowo można przyjąć, że w wolnej przestrzeni pozbawionej wymuszonych ruchów powietrza, promień zasięgu głowic wynosi 5-8 metrów.
9. Jakie gazy powinno się mierzyć w oczyszczalniach ścieków?
Podstawowymi gazami, jakie powinno się mierzyć w oczyszczalniach ścieków to: metan (CH4), siarkowodór (H2S) i tlen (O2). Dodatkowo można też mierzyć zawartość dwutlenku węgla (CO2).
10. Jak zabezpieczyć kotłownie gazową przed niekontrolowanym wyciekiem gazu?
Do zabezpieczenia kotłowni gazowej najlepiej nadają się stacjonarne systemy z automatycznym odcięciem dopływu gazu, po wykryciu niebezpiecznego stężenia. Dla małych kotłowni przydomowych najlepszym rozwiązaniem są domowe alarmy gazowe DAG-11 (DAG-11/Z) lub systemy SSB. Dla większych kotłowni idealnym rozwiązaniem jest system SSO-2004.
11. Jak można zabezpieczyć się przed trującym czadem (tlenkiem węgla)?
Wszędzie tam, gdzie występują piece gazowe, węglowe, gazowe podgrzewacze wody, itp. Należy pamiętać, że poza niebezpieczeństwem wybuchu gazu istnieje także groźba śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla (czadem). W celu wyeliminowania takiego niebezpieczeństwa warto zaopatrzyć budynki, mieszkania i domy w wykrywacze tlenku węgla. Do mieszkań i domów polecamy domowe alarmy gazowe DAG-12, natomiast do kotłowni i większych obiektów warto pomyśleć o zastosowaniu systemów detekcji SDG lub SMART.
12. Co to jest %DGW?
Jednostka %DGW (procent dolnej granicy wybuchowości) określa stopień zagrożenia wybuchowego dla danego gazu. Każde medium wybuchowe ma określoną granicę wybuchowości, czyli stężenie objętościowe, przy jakim dany gaz tworzy mieszaninę wybuchową z powietrzem (np. dla metanu 100%DGW=4,4% objętości). Procent DGW wyraża właśnie jaki jest procent zagrożenia wybuchem.
13. Co to jest ppm?
Ppm (part per milion=części na milion) określa stężenie objętościowe danej substancji (1ppm=0,0001%Obj.; 10000ppm=1%Obj).
14. Jak przeliczać ppm na mg/m3 i na odwrót?
Do prostego przeliczania ppm i mg/m3 można użyć poniższych wzorów (wzory obowiązują przy temperaturze 20 st.C): M - masa molowa związku
15. Co określają: zakres pomiarowy, rozdzielczość i czas odpowiedzi T90 czujnika?
Zakres pomiarowy danego czujnika określa w jakim przedziale stężenia gazu może pracować czujnik. Zakres pomiarowy czujnika nie może być przekraczany, gdyż grozi to uszkodzeniem czujnika. Rozdzielczość czujnika określa najmniejszą zmianę stężenia na jaką reaguje czujnik. Czas odpowiedzi T90 określa po jakim czasie odpowiedź z czujnika osiągnie 90% wartości stężenia, którego działaniu poddany został czujnik. Wszystkie powyższe parametry podawane są na kartach katalogowych wyrobów oraz w instrukcjach obsługi.